Niemann Polska

Polityka prywatności

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych
przez Niemann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rekcinie
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie.
Mamy obowiązek też poinformować Państwa o poniżej opisanych prawach.
 
I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów Niemann Polska Sp. z o.o.
 
Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów, porozumień handlowych, które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy/porozumienia dla celów takich jak:
 
 1. realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
 2. zawarcie oraz realizacja umowy Niemann Polska sp. z o.o. a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 3. informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy
 4. marketing bezpośredni,
 5. przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,
 6. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
 7. weryfikacja zdolności płatniczych,
 8. profilowanie danych –w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.
 
Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Niemann Polska Sp. z o.o.
 • przez czas wykonania tych obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonani obowiązku.
 
II. Jaki rodzaj danych osobowych trzeba podać?
 1. NIP
 2. PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. adres do korespondencji
 5. adres poczty e-mail
- w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.
 
III. Komu Niemann Polska Sp. z o.o. jako administrator przekazuje dane osobowe.
 
Niemann Polska Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 • Pracownicy Niemann Polska Sp z o.o. uczestniczący w realizacji zlecenia
 • pracownikom, świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,
 • świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach)
IV. Jakie jest Państwa prawo dostępu do danych przechowywanych przez nas.
 
Prawo dostępu do danych Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:
1)udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
2)wydania kopii przetwarzanych danych,
3)niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
4)uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
5)ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich
prawidłowości,
6)niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
7)przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
 
V. Prawo do sprzeciwu
 
Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów
– mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych.
W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.
 
VI. Prawo do wniesienia skargi
 
Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Niemann Polska Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.